انبوه سازی و ساخت واحدهای مسکونی

انبوه سازی : نیاز کشور به تولید مسکن با کیفیت و مناسب زمینه ساز ورود شرکت به این حوزه از پروژه های عمرانی می باشد تلاش هرچند این رشته از شاخه های نوپا در شرکت آب و خاک قدس رضوی ولی در سال های اخیر با مشارکت در ساخت زائر سرای رضوی و انبوه سازی زوج های جوان واقع در کوی آقا مصطفی خمینی مشهد گام های ارزشمندی در راه توسعه بخش انبوه سازی شرکت می باشد که پیش از این کیفیت و حسن اجرای خود را پروژه انبوه سازی شمس واقع در اراضی جانباز به اثبات رسانده است .