عملیات زیر سازی و ابنیه فنی قطعات و قطاربرقی شهرجدید گلبهار

عملیات زیر سازی و ابنیه فنی قطعات و قطاربرقی شهرجدید گلبهار

در حال اجرا

احداث تقاطع غیر همسطح کنار گذر جنوبی محور بجنورد - بش قارداش

احداث تقاطع غیر همسطح کنار گذر جنوبی محور بجنورد - بش قارداش

در حال اجرا

بهسازی محور آزادشهر - شاهرود

بهسازی محور آزادشهر - شاهرود

در حال اجرا